ຊື້ປະກັນໄພເດີນທາງ

ຂໍ້ມູນຜູ້ຊື້ປະກັນໄພ

      

ຂໍ້ມູນການເດີນທາງ
ສະຖານທີ່ເດີນທາງ

ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ


      
ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຂໍ້ມູນຜົນປະໂຫຍດ

ເສຍຊີວິດໃນໄລຍະເວລາ ວົງເງີນຄຸ້ມຄອງ
ຄ່າຢາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ເກີດຈາກອຸບັດຕິເຫດ ຫຼື ເຈັບເປັນMedical and Other Expenses caused by Accident or Illness 170,000,000 LAK
ຄ່າຢາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ເກີດຈາກອຸບັດຕິເຫດMedical and Other Expenses caused by Accident -
ຄ່າຢາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ເກີດຈາກການເຈັບເປັນMedical and Other Expenses caused by Illness -
ເສຍຊີວິດ ແລະ/ຫຼື ພິການຖາວອນເກີີດຈາກອຸບັດຕິຫດDeath and/or Total Permanent Disability by Accident 340,000,000 LAK
ເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນສໍາລັບຜູ້ທີ່ອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 16 ປີ ແລະ ສູງກ່ວາ 75 ປີDeath and/or Total Permanent Disability for People <16 and >75 y/o 170,000,000 LAK
ຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນການເດີນທາງກັບຄືນປະເທດ (ຍ້ອນສາເຫດການເສຍຊີວິດ, ບາດເຈັບ, ລ້າຊ້າໃນການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ)Automatic Extension of Coverage under Journey is Completed (due to Death, Injury, Delay in Public Transport) -
ຊ່ວຍປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ສົ່ງກັບປະເທດMedical Evacuation & Repatriation 255,000,000 LAK
ການຖ້ຽວບິນກັບເພີ່ມເຕີມAdditional Return Flight -
ກະເປົາເດີນທາງສູນເສຍ ສູງສຸດບໍ່ເກີນBaggage Loss (Max) 5,950,000 LAK
ເຄື່ອງກະເປົາເດີນທາງເສຍ ລະລາຍການBaggage Loss (Per item) 850,000 LAK
ຖ້ຽວບິນລ່າຊ້າ/ສູງສຸດບໍ່ເກີນFlight Delay (Max) 3,825,000 LAK
ເງິນຊົດເຊີຍຖ້ຽວບິນລ່າຊ້າ (ລ່າຊ້າ>12 ຊົ່ວໂມງ)Flight Delay Cash Benefit (Delay >12 hours) 850,000 LAK
ການພາດຖ້ຽວບິນMissed Connecting Flight -
ເງິນຊົດເຊີຍການພາດຖ້ຽວບິນ (ລ່າຊ້າ >12 ຊົ່ວໂມງ)Missed Connecting Flight Cash Benefit (Delay >12 hours) -
ຄ່າພັກເຊົາຄ້າງຄືນOvernight Accommodation -
ການຍົກເລີກການເດີນທາງ/ການຫຼຸດກຳນົດການເດີນທາງTrip Cancellation/ Curtailment ຈ່າຍຕາມຈຳນວນຈິງ/ Actual Cost
ບໍລິການສາຍດ່ວນ 24 ຊົ່ວໂມງHotline Service 24 Hours ຄຸ້ມຄອງ/ Included
ຄ່າຊົດເຊີຍລາຍວັນໃນລະຫວ່າງເຂົ້ານອນປິ່່ນປົວໃນໂຮງໝໍ (ສູງສຸດ 10 ວັນ)Daily Allowance during hospitalisation (Max 10 days) 90,000 LAK

ການຊຳລະ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ຂໍ້ມູນ ຂອງຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພ
ຄ່າທຳນຽມພື້ນຖານ
ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (7%)
ຄ່າຂື້ນທະບຽນ
ລວມທັງໝົດ
ເລກບັນຊີທະນາຄານຂອງບໍລິສັດພົງສະຫວັນປະກັນໄພ (ເອພີເອ) ຈຳກັດ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ (ກີບ) 092-12-00-01632576-001
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ (ໂດລາ) 092-12-01-01632576-001
ທະນາຄານພົງສະຫວັນຈຳກັດ (ກີບ) 070-4-00-00-06199
ທະນາຄານພົງສະຫວັນຈຳກັດ (ໂດລາ) 070-3-00-01-01499

ຄຳແນະນຳ:​

  • ກະລຸນາຊຳລະຄ່າປະກັນໄພຕາມຈຳນວນເງີນທີ່ທ່ານເຫັນລຸ່ມນີ້ໂດຍການໂອນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານຂອງບໍລິສັດພົງສະຫວັນປະກັນໄພຂ້າງເທີງນີ້
  • ການຄຸ້ມຄອງຈະເລີ່ມຕົ້ນຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ຊຳລະເງີນແລ້ວເທົ່ານັ້ນ
  • ເລກທີ່ອ້າງອີງ:

    ດາວໂຫຼດ

    ຄຳແນະນຳ : .ກະລຸນາເກັບເລກທີ່ອ້າງອີງນີ້ໄວ້ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານໃນການຕິດຕາມທຸລະກຳຂອງທ່ານ