ປະກັນສຸຂະພາບ

ແຈ້ງການເພື່ອຮັບຮູ້

  ອ່ານຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ
 1. ແບບຟອມຂໍປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ຖືວ່າເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບຜູ້ປະກັນໄພ (ເຊິ່ງຕໍ່ໄປຈະເອີ້ນວ່າ “ເອກະສານຂໍປະກັນສຸຂະພາບ”) ທີ່ຈະອອກສັນຍາ ແລະ ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງສັນຍາປະກັນໄພ. ຜູ້ເອົາປະກັນໄພ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຄວນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ຜູ້ປະກັນໄພເຫັນດີທີ່ຈະຮັກສາເອກະສານຂໍປະກັນສຸຂະພາບ ເປັນຄວາມລັບ.
 2. ການຕື່ມ ແລະ ລົງນາມໃນເອກະສານຂໍປະກັນສຸຂະພາບນີ້ ເປັນການແທນໃຫ້ແກ່ການລົງລາຍເຊັນຂອງຜູ້ຊື້ປະກັນໄພ ຊຶ່ງຖືວ່າໄດ້ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕົກລົງຮັບເອົາຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງສັນຍາປະກັນໄພນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ລວມເຖິງການມີຜົນຜູກພັນທາງກົດໝາຍລະຫວ່າງຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍຄື ຜູ້ຊື້ປະກັນໄພ ແລະ ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ ປະກັນໄພ (ເອພີເອ) ຈຳກັດ ຂ້າພະເຈົ້າຢືນຢັນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສາມາດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງສັນຍາ ໃນການຮັບຊາບ ແລະ ການເຂົ້າເຮັດສັນຍານີ້.
 3. ທ່ານຕ້ອງອາໄສຢູ່ພາຍໃນປະເທດລາວຢ່າງຫນ້ອຍ 8 ເດືອນໃນໄລຍະເອົາປະກັນໄພ. ກະລຸນາແຈ້ງພະນັກງານຂາຍ ຫຼື ຕົວເເທນ ຫຼື ນາຍຫນ້າປະກັນໄພ ແລະ ຜູ້ປະກັນໄພ ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຢູ່ໃນລາວໄດ້ຢ່າງຫນ້ອຍ 8 ເດືອນໃນໄລຍະເອົາປະກັນໄພ.
 4. ຈຸດປະສົງຂອງຄໍາຖາມສຸຂະພາບ ແມ່ນ ເພື່ອປະເມີນສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງທ່ານ (ຖ້າມີ). ກະລຸນາຕອບຄໍາຖາມຕາມຄວາມຈິງໂດຍລະອຽດທີ່ສຸດ. ສະພາບ ຫຼື ພະຍາດທີ່ມີຢູ່ກ່ອນແລ້ວ (ຖ້າມີ), ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ປະກັນໄພເທົ່ານັ້ນ. ສໍາລັບການປະກັນສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ສະພາບ ຫຼື ພະຍາດທີ່ມີຢູ່ກ່ອນ ຫມາຍເຖິງ: ການເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ການບາດເຈັບ, ສະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຫຼື ທາງຈິດ, ທີ່ຜູ້ໄດ້ຮັບປະກັນໄພ ໄດ້ຮັບການບົ່ງມະຕິ ຫຼື ໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາທາງການແພດ ຫຼື ມີການປິ່ນປົວ ຫຼື ໄດ້ໃຊ້ຢາໃດໆ ມາກ່ອນແລ້ວ, ຫຼື ອາການອື່ນໆ ທີ່ເຄີຍປະກົດມາກ່ອນວັນທີສັນຍາປະກັນໄພມີຜົນບັງຄັບໃຊ້.
 5. ເມື່ອຜູ້ປະກັນໄພໄດ້ຮັບຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພຈາກທ່ານແລ້ວ, ທ່ານ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງທ່ານ (ຖ້າມີ) ຈະໄດ້ຮັບບັດປະກັນໄພ. ບັດປະກັນໄພນີ້ ແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນ "ໂຮງຫມໍ / ຄລີນິກເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາ" ເພື່ອໃຫ້ໂຮງຫມໍ / ຄລີນິກເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາຮຽກເກັບເງິນກັບພວກເຮົາໂດຍກົງ . ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າມີການໃຊ້ບັດປະກັນໄພນີ້ສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບສິດໃນການຄຸ້ມຄອງໃນສັນຍາປະກັນໄພ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຖືກຮຽກເກັບໂດຍໂຮງຫມໍ / ຄລີນິກໃນເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ກັບບໍລິສັດຄືນ ພາຍໃນ 30 ວັນນັບແຕ່ວັນທີແຈ້ງການໂດຍບໍລິສັດ ຫຼື ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງບໍລິສັດ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ບໍລິສັດມີສິດທີ່ຈະຍົກເລີກການບໍລິການ ເກັບເງິນໂດຍກົງຈາກໂຮງຫມໍ / ຄລີນິກເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ອາດຈະຍົກເລີກສັນຍາ ໂດຍບໍ່ສົ່ງຄ່າທຳນຽມຄືນກໍໄດ້.

ຂໍ້ມູນຜູ້ຊື້ປະກັນໄພ


ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ

ຄຳແນະນຳ:

 • ຜູ້ປົກຄອງຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄົນ ແລະ ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 2 ຄົນ (ອາຍຸລະຫວ່າງ 18 - 60 ປີ)
 • ລູກຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄົນ ແລະ ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 4 ຄົນ (ອາຍຸຕ້ອງໜ້ອຍກ່ວາ 18 ປີ)

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ
ແຜນການຄຸ້ມຄອງການປີ່ນປົວນອນໂຮງໝໍ / Hospitalisation Benefits IPD ວົງເງີນຄຸ້ມຄອງ ຫົວໜ່ວຍເງີນ
ການປີ່ນປົວນອນໂຮງໝໍສູງສຸດຕໍ່ 1 ຄັ້ງ ຫຼື ຕໍ່ 1 ພະຍາດHospitalisation Benefits max per hospitalisation or Disease (IPD) 18,021,000 LAK
ຄ່າຫ້ອງ ແລະ ອາຫານ ຕໍ່ມື້( ສູງສຸດ 90ມື້ )Room and Boards per day ( Max 90 days) 86,000 LAK
ຄ່າຫ້ອງຜູ້ປວ່ຍໜັກ ຕໍ່ມື້ ( ສູງສຸດ 7ມື້ )I.C.U Room per day ( Max 7 days) 173,000 LAK
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົ່ວໄປໃນໂຮງໝໍGeneral Expenses in Hospital 1,298,000 LAK
ຄ່າມືແພດຜ່າຕັດ (ຕາມຕາຕະລາງ)Surgery Doctor Fee (as per schedule) 2,163,000 LAK
ຄ່າຫ້ອງຜ່າຕັດOperating Theatre 216,000 LAK
ຄ່າວາງຢາສະຫຼົບAnesthetics 216,000 LAK
ຄ່າຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງແລບ (ສຳລັບ ການບົ່ງມະຕິພະຍາດ)X-ray, Lab ( for diagnosis) 753,000 LAK
ຄ່າຕິດຕາມຂອງແພດລະຫວ່າງທີ່ນອນໂຮງໝໍ ຕໍ່ມື້ ( ສູງສຸດ 90 ມື້)In-Hospiatal Doctor's visit per day (Max 90 days) 52,000 LAK
ການປິ່ນປົວຜູ່ປວ່ຍນອກແບບ ສຸກເສີນ (ການຮັກສາທີ່ເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດ)Emergency OPD treatment ( Accidental medical) 346,000 LAK
ຄ່າລົດໂຮງໝໍAmbulance Fee 57,000 LAK
ການປີ່ນປົວນອກ ໂຮງໝໍ / Out patient ວົງເງີນຄຸ້ມຄອງ ຫົວໜ່ວຍເງີນ
ລວມຄ່າປະກັນໄພຕ້ອງຈ່າຍ

ການຢືນຢັນ
 1. ຂ້າພະເຈົ້າຢືນຢັນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕອບຄໍາຖາມທັງຫມົດດ້ວຍຄວາມຈິງ ແລະ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮັບຮູ້. ຖ້າຂໍ້ມູນໃນເອກະສານຂໍປະກັນສຸຂະພາບນີ້ຖືກຕື່ມໃສ່ໂດຍຕາງຫນ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຂໍຢືນຢັນວ່າຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນຄວາມຈິງ. ຂ້າພະເຈົ້າຮັບຮູ້ວ່າ ຄໍາຕອບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ມີການປິດບັງຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະກັນໄພນີ້ ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ສັນຍາປະກັນໄພສະບັບນີ້ເປັນໂມຄະ; ຂ້າພະເຈົ້າ ຍັງຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈວ່າ ຜູ້ປະກັນໄພມີສິດທີ່ຈະເກັບຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພທັງຫມົດ ຖ້າມີການຝ່າຝືນສັນຍາ.
 2. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຮັບຮູ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງແຈ້ງຂໍ້ມູນຄວາມຈິງກ່ຽວກັບການປະກັນໄພນີ້ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີຂອງການຢືນຢັນໃນເອກະສານຂໍປະກັນສຸຂະພາບນີ້ ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງສັນຍາປະກັນໄພ ແກ່ຜູ້ປະກັນໄພ.
 3. ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈ ແລະ ຍອມຮັບ ວ່າຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພທັງຫມົດ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈ່າຍຜົນປະໂຫຍດໃດໆຈາກຜູ້ປະກັນໄພ ສຳລັບ ສະພາບ ຫຼື ພະຍາດທີ່ມີຢູ່ກ່ອນ, ທີ່ບໍ່ມີການອະນຸມັດຈາກ ຜູ້ປະກັນໄພ.