ຊື້ປະກັນຊີວິດ ອີຊີ

ຂໍ້ມູນຜູ້ຊື້ປະກັນໄພ

      
ເລືອກແຜນການຄຸ້ມຄອງ

 
     
     
     
ຜົນປະໂຫຍດຈາກການເສຍຊີວິດ
ເສຍຊີວິດໃນໄລຍະເວລາ ວົງເງີນຄຸ້ມຄອງ
0 - 3 ເດືອນຫຼັງຈາກວັນທີ່ເລີ່ມຄຸ້ມຄອງ (ຄູ້ມຄອງສະເພາະການເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດເທົ່ານັ້ນ) 525,000 ກິບ
ເກີນ 3 ເດືອນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກວັນທີ່ເລີ່ມຄຸ້ມຄອງ 1,050,000 ກິບ
ເກີນ 6 ເດືອນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 1 ປີຫຼັງຈາກວັນທີ່ເລີ່ມຄຸ້ມຄອງ 2,100,000 ກິບ
ເກີນ 1 ປີ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 2 ປີຫຼັງຈາກວັນທີ່ເລີ່ມຄຸ້ມຄອງ 5,250,000 ກິບ
ເກີນ 2 ປີ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 3 ປີຫຼັງຈາກວັນທີ່ເລີ່ມຄຸ້ມຄອງ 6,300,000 ກິບ
ເກີນ 3 ປີ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 5 ປີຫຼັງຈາກວັນທີ່ເລີ່ມຄຸ້ມຄອງ 7,350,000 ກິບ
ເກີນ 5 ປີ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 7 ປີຫຼັງຈາກວັນທີ່ເລີ່ມຄຸ້ມຄອງ 10,500,000 ກິບ
ເກີນ 7 ປີ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 10 ປີຫຼັງຈາກວັນທີ່ເລີ່ມຄຸ້ມຄອງ 15,750,000 ກິບ
ເກີນ 10 ປີ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 15 ປີຫຼັງຈາກວັນທີ່ເລີ່ມຄຸ້ມຄອງ 21,000,000 ກິບ
ເກີນ 15 ປີ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 20 ປີຫຼັງຈາກວັນທີ່ເລີ່ມຄຸ້ມຄອງ 73,500,000 ກິບ
ເກີນ 20 ປີຫຼັງຈາກວັນທີ່ເລີ່ມຄຸ້ມຄອງ 100,000,000 ກິບ


ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ

      
ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ການຊຳລະ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ເລກບັນຊີທະນາຄານຂອງບໍລິສັດພົງສະຫວັນປະກັນໄພ (ເອພີເອ) ຈຳກັດ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ (ກີບ) 092-12-00-01632576-001
ທະນາຄານພົງສະຫວັນຈຳກັດ (ກີບ) 070-4-00-00-06199

ຄຳແນະນຳ:​

 • ກະລຸນາຊຳລະຄ່າປະກັນໄພຕາມຈຳນວນເງີນທີ່ທ່ານເຫັນລຸ່ມນີ້ໂດຍການໂອນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານຂອງບໍລິສັດພົງສະຫວັນປະກັນໄພຂ້າງເທີງນີ້
 • ການຄຸ້ມຄອງຈະເລີ່ມຕົ້ນຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ຊຳລະເງີນແລ້ວເທົ່ານັ້ນ
 • ຊ່ອງທາງການຮັບສັນຍາປະກັນໄພ

  ເລກທີ່ອ້າງອີງ:

  ດາວໂຫຼດ
  ສັນຍາຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງ WhatsApp/Email ຂອງທ່ານຫຼັງຈາກທີ່ບໍລິສັດໄດກວດສອບລາຍການຂອງທ່ານເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

  ຄຳແນະນຳ: .ກະລຸນາເກັບເລກທີ່ອ້າງອີງນີ້ໄວ້ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານໃນການຕິດຕາມທຸລະກຳຂອງທ່ານ